Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Επιστημονικό Περιοδικό : 'Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία'

Ανοικτή επιστολή
Διευθυντή έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού
«Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία»


Μυτιλήνη 8 Μαρτίου 2008
Αξιότιμε Συνάδελφε,-ισσα

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία».
Σκοπός του είναι η ενίσχυση της επιστημονικής αναζήτησης, της ερευνητικής γνώσης και του κριτικού λόγου καθώς και η διασύνδεση των σύγχρονων πορισμάτων στα γνωστικά πεδία της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας. Ο διεπιστημονικός προσανατολισμός του περιοδικού, που αποτελεί σύγχρονο επιστημολογικό αίτημα, προφυλάσσει από τη μονομέρεια και αποτυπώνει με το βέλτιστο τρόπο την κοινωνική μεταβολή, τις εκπαιδευτικές αναγκαιότητες και τις ψυχολογικές παραμέτρους σε μια εξελισσόμενη κοινωνία.
Γίνεται προσπάθεια προκειμένου το περιοδικό να κρατηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της επιστημονικής κοινότητας, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκπτώσεις στην ποιότητα και την επιστημονικότητα του. Η δημοσίευση των εργασιών στο περιοδικό θα στηριχθεί στο σύστημα της «τυφλής» κρίσης από δύο επιλεγμένους αξιολογητές, που εγγυάται την αμεροληψία και την υψηλή επιστημονική ποιότητα του. Τα άρθρα ακολουθούν τη μορφή A.P.A. (American Psychological Association).
Επιδίωξη μας είναι μέσα από τις σελίδες του περιοδικού να αρθρωθούν καινοτόμες θεωρήσεις, πρωτοποριακές έρευνες και άρθρα υπό το πρίσμα της διαλεκτικής.
Το περιοδικό εκδίδεται σε 2000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν δυο φορές το χρόνο από τις εκδόσεις «Αιγέας» (Χίος). Έδρα του είναι η Μυτιλήνη. Αποστέλλεται σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, σε φορείς της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας και απευθύνεται σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς και υποψήφιους διδάκτορες των αντίστοιχων σχολών.
Ως προς το περιεχόμενο του περιοδικού υπάρχουν τρεις θεματικές ενότητες (Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία - Ψυχιατρική). Μια φορά το χρόνο υπολογίζεται ότι θα γίνεται μια ειδική θεματική ή τιμητική έκδοση. Παράλληλα με την έντυπη έκδοση προβλέπεται η κατασκευή διαδικτυακού τόπου, όπου θα αναρτώνται τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων.
Απευθυνόμαστε σε εσάς επειδή θα ήταν τιμή μας να καταθέσετε άρθρο σας για την έκδοσή του. Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε, παρακαλώ αποστείλετε email με τα στοιχεία σας και την περίληψη του άρθρου σας στα Ελληνικά και Αγγλικά στη διεύθυνση : papanis@papanis.com ή στο 6936543643. Η πρώτη έκδοση του περιοδικού υπολογίζεται για το Μάιο του 2008. Ακολυθούν οι οδηγίες προς συγγραφείς.

Με εκτίμηση
Ευστράτιος Παπάνης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» εκδίδεται 2 φορές το χρόνο (συν μία θεματική έκδοση) και δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα.

Οι εργασίες αποστέλλονται σε τρία αντίτυπα (εκ των οποίων τα δύο περιέχουν μόνο τον τίτλο του άρθρου και όχι τα στοιχεία του/των συγγραφέων, ενώ το τρίτο περιέχει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και ένα cd με τα αντίστοιχα αρχεία προς το Επιστημονικό Περιοδικό ‘Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία’ στις διευθύνσεις των συντακτών του περιοδικού: Ευστράτιος Παπάνης, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 5, 81100 Μυτιλήνη, Παναγιώτης Γιαβρίμης, Παμφίλης 17, 81100 Μυτιλήνη και Αγνή Βίκη, Παλαιολόγου 26, 15342 Αγία Παρασκευή Αττικής. Η αποστολή είναι, επίσης, ευπρόσδεκτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: papanis@papanis.com , pgiavrim@otenet.gr και agni@elitemail.org. Παράλληλα οι συγγραφείς πρέπει να αποστέλλουν σε ξεχωριστό αρχείο σύντομο βιογραφικό τους μέχρι 200 λέξεις.

Τα κείμενα πρέπει να είναι τυπωμένα σε χαρτί Α4 στην μία μόνο όψη της σελίδας. Ο συνολικός αριθμός των σελίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο, με γραμματοσειρά Times New Roman, 12, διάστημα γραμμής 1,5 (ή απόσταση 5mm, τουλάχιστον, μεταξύ των γραμμών) και περιθώρια τουλάχιστον 3cm. Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες. Γίνονται δεκτά άρθρα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

1. Στην πρώτη σελίδα κάθε άρθρου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο τίτλος της εργασίας που πρέπει να είναι σύντομος, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, η ιδιότητά του και η διεύθυνσή του ταχυδρομική και ηλεκτρονική σε γραμματοσειρά Arial 12 pt, έντονα, κεφαλαία και με στοίχιση στο κέντρο. Μια περίληψη (abstract) του άρθρου μέχρι 150 λέξεις προτάσσεται της εργασίας. Για τα ελληνικά άρθρα η περίληψη θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει μέχρι και 4 λέξεις κλειδιά (λέξη1, λέξη2, έκφραση1, έκφραση2) που να αποδίδουν σημαντικούς όρους του άρθρου. Το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα και η ηλεκτρονική του διεύθυνση θα αναγράφονται μόνο σε ένα από τα τρία αντίτυπα.

2. Τα εδάφια και υπο-εδάφια του άρθρου πρέπει να είναι αριθμημένα με αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1., 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.1.1.), αρχίζοντας από την εισαγωγή. Στην εισαγωγή θα ορίζεται επακριβώς ο σκοπός και το περιεχόμενο του άρθρου και θα γίνονται αναφορές σε προηγούμενες βασικές συμβολές (παραπομπές σε άρθρα, δημοσιεύματα κ.λπ.).

3. Οι τυχόν πίνακες, οι εικόνες και τα διαγράμματα θα πρέπει να εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα και το μέγεθός τους να μην υπερβαίνει εκείνο της σελίδας. Επίσης θα πρέπει να έχουν τίτλο και συνεχή αρίθμηση (π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2, Εικόνα 1, Διάγραμμα 1), τα οποία θα προηγούνται του πίνακα, της εικόνας ή του διαγράμματος και θα είναι κεντραρισμένα. Η προτεινόμενη θέση τους θα πρέπει να σημειώνεται στο κείμενο.

4. Η σχετική με το άρθρο βιβλιογραφία θα πρέπει να τίθεται μετά το κυρίως κείμενο. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα γράφονται με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση που ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει περισσότερα από ένα άρθρα, αυτά θα αναγράφονται χρονολογικά, αρχίζοντας από το παλαιότερο.
5. Το copyright ανήκει στο περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και τον εκδοτικό οίκο «ΑΙΓΕΑΣ».
6. Προϋπόθεση για την δημοσίευση είναι ότι το άρθρο δεν έχει δημοσιευθεί ή δεν έχει αποσταλεί σε άλλο περιοδικό

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:

Για βιβλία
Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments, (2nd Ed.). Englewood Cliffs, N. Jersey: Prentice Hall.

Goleman, D. (1999). H συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας (μτφρ. Μεγαλούδη, Φ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Για περιοδικά
Watson, M. & Stead, G. (1994). A longitudinal study of career decidedness among White South African high school students. Journal of Vocational Behavior, 45, 261-269.

Για κεφάλαια σε βιβλία
Παπαδόπουλος, Ν. Γ. (1998). Η αποτυχία των μαθητών ως πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος: Επισημάνσεις, κίνητρα και δυνατότητες βελτίωσης. Στο: Α. Ευκλείδη (επιμ.), Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (σελ. 90-107). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Για πρακτικά συνεδρίων
Παπαϊωάννου, Σ. (1989). Πολυτεχνική εκπαίδευση με κοινωνικοκριτικό περιεχόμενο. – Μια εναλλακτική πρόταση για υπέρβαση της εκπαιδευτικής κρίσης. Στο: Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου. Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου 1987 (σελ. 175-204). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.

Για ηλεκτρονικές παραπομπές
Kaley-Isley, L. (1997). Work in the West: Work and education programs for persons with a serious mental illness. WICHE Westlink Mental Health Development in the Western United States, 18(2). Retrieved 2002 from www.wiche.edu/MentalHealth/Westlink/jum97.

Για ανακοινώσεις σε συνέδρια
Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη, Χ. (1995). Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επαγγελματικές προσδοκίες των νέων. Εμπειρικά στοιχεία από τη Δωδεκάνησο. Εισήγηση στην Ημερίδα: Κοινά προβλήματα στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος, 26 Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: