Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή

ΝΟΜΟΙ

Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες
Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
Μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν:
α) Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ. ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το Κ.Δ.Α.Υ.
β) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής είναι ενιαία μονάδα και περιλαμβάνει τριετές τμήμα αντίστοιχο του νηπιαγωγείου και επταετές τμήματα αντίστοιχο του δημοτικού σχολείου.
Άρθρο 1 του Ν. 2817/2000

Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/102357
(ΦΕΚ 1319 τ. Β' της 10-10-2002)
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του άρθρου Ι, παρ. 20 περ. α του Ν. 28Ι7/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α' /14-3-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
2. Την αριθ. 2/2002 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
3. Την αριθ. ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ582/Β/2000
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε: Ορίζουμε την ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και στα Τμήματα Ένταξης, ως ακολούθως:

Α. Ένταξη- φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ι. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ. σε περιπτώσεις που:
α) οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες και μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της συνηθισμένης σχολικής τάξης, εάν βοηθηθούν από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε περιοδική και προγραμματισμένη βάση
β) οι μαθητές κατοικούν σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ειδικής αγωγής (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται, σε μόνιμη βάση, ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
2. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδεύεται με:
α) προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) του μαθητή που σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το ΚΔΑΥ, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής
β) παροχή βοήθειας από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, που ορίζεται από το Κ.Δ.Α.Υ. σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, σε περιοδική ή μόνιμη βάση, κατά περίπτωση. Η διάρκεια, ο τρόπος και τα μέσα στήριξης από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή από άλλο μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, προτείνονται από το Κ.Δ.Α.Υ., το οποίο και εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με τους συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής.
3. Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εντάσσεται σε μία συνήθη σχολική τάξη δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τριών μαθητών. Στις συνήθεις σχολικές τάξεις που έχουν ενταχθεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να μειώνεται ανάλογα ο συνολικός αριθμός των μαθητών. Τη συγκεκριμένη μείωση εισηγείται το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
4. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ο οποίος στηρίζει μαθητές που είναι ενταγμένοι σε συνήθεις σχολικές τάξεις ή τμήματα ένταξης, εκτός από την εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές, παρέχει συμβουλευτική στήριξη στον εκπαιδευτικό ή στους εκπαιδευτικούς της συνήθους σχολικής τάξης, στηρίζει και ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για να επιτύχει τη συστηματική συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και φροντίζει έτσι, ώστε να υλοποιείται αποτελεσματικά το ΕΕΠ.
5. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν:
α) στις συνήθεις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ, και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη.
β) στις συνήθεις σχολικές τάξεις της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Β. Ένταξη- φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης μέσα σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1. Η φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ και μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων σε περιπτώσεις που:
α) οι μαθητές αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κανονικού σχολείου χρειάζονται συστηματική στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για ορισμένες ώρες την ημέρα ή την εβδομάδα σε συγκεκριμένο χώρο
β) οι μαθητές με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περίπτωσης β) παρ. Ι, κεφ. Α' αυτής της απόφασης, όταν ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπερβαίνει τους τρεις.
2. Στα Τμήματα Ένταξης υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στο πλαίσιο του ΕΕΠ του μαθητή. Παρέχεται εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου και βάσει συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά σκοπό έχουν τη στήριξη των μαθητών, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με το πρόγραμμα της τάξης τους. Οι ώρες που ένας μαθητής βρίσκεται στο Τμήμα Ένταξης δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 10 εβδομαδιαίως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται από τα Κ.Δ.Α.Υ
3. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης συνεπάγεται:
α) την προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του ΕΕΠ του μαθητή
β) τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης, από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που υπηρετεί στο τμήμα αυτό
γ) την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του μαθητή και όπου αυτό απαιτείται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής προσφέρει τη βοήθειά του σε εξατομικευμένη βάση μέσα στην τάξη του μαθητή, παρέχοντας όμως το έργο του σε λειτουργική ενότητα με τη λοιπή ομάδα της τάξης (πχ. βοηθάει και άλλους μαθητές, βρίσκεται διακριτικά στο χώρο της τάξης, συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες της τάξης, φροντίζει για τη συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα διαλείμματα ή σε άλλες δραστηριότητες, κλπ).
4. Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του. Το δε Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) του μαθητή σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το ΚΔΑΥ, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής
5. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν:
α) σε Τμήματα Ένταξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη. Αποφοιτούν δε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το αργότερο μέχρι το 14o έτος της ηλικίας τους.
β) σε Τμήματα Ένταξης της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποφοιτούν δε από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το αργότερο, μέχρι την ηλικία των 19 ετών και από το Λύκειο μέχρι το 22o έτος.

Γ. Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής
Ι. Η ένταξη και η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ μετά από τη διάγνωση-αξιολόγηση του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή των εχόντων τη γονεϊκή, μέριμνα στις περιπτώσεις που:
α) οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρές και χρειάζονται συστηματική και προγραμματισμένη υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής που διαθέτει και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
β) οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να ωφελούνται ιδιαίτερα από αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο
2. Η φοίτηση των μαθητών στα πλαίσια αυτά γίνεται ως παρακάτω:
α) ο μαθητής παρακολουθεί ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με βάση το ΕΕΠ που έχει προταθεί για το μαθητή από το Κ.Δ.Α.Υ.
β) ο μαθητής παρακολουθεί προγράμματα κοινωνικοποίησης και εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο, επιδιώκεται η ένταξή του σε δομές της συνήθους εκπαίδευσης ή η κατάταξή του σε άλλη βαθμίδα ειδικής αγωγής. Η ένταξη του μαθητή ή η κατάταξη σε άλλη ΣΜΕΑ γίνεται μετά από αξιολόγηση του μαθητή που διενεργείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ και μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών ή των γονέων ή του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
3. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α' και Β' βαθμίδας, στα Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής και στα ΕΕΕΕΚ, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτώντων, μπορεί να παραταθεί με εισήγηση του Κ.Δ.Α.Υ και μετά το 22o έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα για τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Β' Βαθμίδας που περιλαμβάνουν τους Α 'και Β' κύκλους σπουδών η φοίτηση μπορεί να παραταθεί σε κάθε κύκλο σπουδών μετά από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ.
4. Η διάρκεια φοίτησης και η αποφοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης σχεδιάζεται έτσι, ώστε να υπάρχει συνέχεια του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματός (ΕΕΠ) του στην επόμενη κατάλληλη βαθμίδα ειδικής ή γενικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ) και να διασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωμένων και κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών αυτών.

Ειδικές Τάξεις
Οι ειδικές τάξεις μετατρέπονται σε τμήματα ένταξης ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και του προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Άρθρο 5 του Ν. 2817/2000

Πρόσληψη αναπληρωτών σε μονάδες Ειδικής Αγωγής
Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε Εκπ/κό Πρωσ/κό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και των Τμημάτων Ένταξης Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση μόνιμων Εκπ/κών προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από υποψήφιους, που είναι εγγε¬γραμμένοι στους παρακάτω πίνακες.
1) ΠΙΝΑΚΑΣ Α`
Υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας, για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσλη¬ψης Εκπ/κών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, αντί¬στοιχα, και είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
2) ΠΙΝΑΚΑΣ Β`
α) Υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου τμήματος Ειδικής Αγω¬γής ΑΕΙ ή τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής ή τί¬τλου μετ/κών σπουδών στην Ειδική Αγωγή, εφόσον έχουν πετύχει στο διαγωνισμό πρόσληψης Εκπ/κών του Ν. 2525/97.
β) Υποψήφιοι έχοντες τα προσόντα της ως άνω περί¬πτωσης χωρίς να έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσληψης
γ) Υποψήφιοι που έχουν τριετή διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΑ.
42788/Γ6/12-05-2003 ΦΕΚ 579 τ. Β΄ Υπ. Απόφαση
42788/Γ6/12-05-2003 ΦΕΚ 579 τ. Β΄ Υπ. Απόφαση

Ενισχυτική διδασκαλία
- Είναι η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας Νεοελληνικής γλώσσας και Μαθηματικών, όταν κατά την κρίση των διδασκόντων χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια.
- Κατά προτεραιότητα την παρακολουθούν μαθητές των δύο πρώτων τάξεων που δεν έχουν κατανοήσει τους μηχανισμούς γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικού υπολογισμού.
- Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν όλο το χρόνο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών.
- Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων μετά από εισήγηση του διευθυντή.
Καλύπτουν μέχρι 1-2 ώρες ημερησίως και μέχρι 6 την εβδομάδα.
- Η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται κατά ή μετά τις ώρες διδασκαλίας του σχολείου.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα.
- Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πάνω από 5 μαθητές.
- Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν:
- εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση ωραρίου
- εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή αποζημίωση
- πρόσθετοι εκπαιδευτικοί που τυχόν διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία
- εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία.
Άρθρο 5 του Π.Δ. 462/1991

Εξέταση μαθητών με ειδικές ανάγκες
Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο.
Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται μόνον προφορικά:
1.Μαθητές τυφλοί και όσοι πάσχουν από σοβαρές διαταραχές στην όραση.
2. Μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής βλάβης.
3. Μαθητές, η επίδοση των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί με γραπτή δοκιμασία, λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (λεγασθένεια. δυσλεξία).
β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, κεκεδισμό).
Oι παθήσεις βεβαιώνονται από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Άρθρο 30 του Π.Δ. 246/1998 και ΥΠ.Ε.Π.Θ. Β6/1519 της 24-5-2001
Όσον αφορά στη Δυσλεξία και σύμφωνα με τη ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ2/1846 της 17-5-2000 εγκύκλιο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αυτών με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται με προφορική εξέταση, δεδομένου ότι δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και την όποια αποκτημένη γνώση τους. Η εξέτασή τους πρέπει να διεξάγεται μέσα σ' ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν το πρόχειρό τους, προκειμένου να σημειώσουν σ' αυτό οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για το θέμα, το οποίο στη συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Πρέπει ακόμα να τους παρέχονται διευκρινίσεις και να τους δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί.
Στα θεωρητικά μαθήματα ενδέχεται ο εξεταζόμενος να μην μπορεί ή να δυσκολεύεται να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται. Ως προς την εξέταση στο μάθημα της έκθεσης, η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίαση των επιχειρημάτων του. Στην εξέταση στα πρακτικά μαθήματα π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία είναι πιθανό ο μαθητής/τρια να μη χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε ο καθηγητής χρειάζεται να παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθος και να τον/την υποβοηθεί να προχωρήσει. Επιπλέον, οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους, πως ο δυσλεξικός μαθητής/τρια παρουσιάζει αισθητή αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών.
Στη διάρκεια της εξέτασης, αν κάποια στιγμή παρατηρηθεί διάσπαση της προσοχής του μαθητή/τριας-κάτι που είναι αναμενόμενο- η επαναφορά του/της στην εξεταστική διαδικασία ενδείκνυται να επιτευχθεί με διακριτικούς χειρισμούς.
Οι ερωτήσεις των διάφορων μαθημάτων είναι απαραίτητο να διαβάζονται από τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το περιεχόμενό τους.
Κρίνεται σκόπιμο να συμμετάσχει στις εξεταστικές επιτροπές των βαθμολογικών κέντρων των Νομαρχιών, για τις εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του σχολ. έτους 1999-2000, καθηγητής με ειδίκευση στη δυσλεξία ή γενικά στις μαθησιακές δυσκολίες ή με πιστοποιημένη σχετική επιμόρφωση.

Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι.
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/108474 της 21-10-2002
Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1356 τ. Β'
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 20, περ. γ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α'/14-3-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
2. Την αριθ. 6/2001 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
3. Την αριθ. ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 5821τ.8'/2000)
4. Την ανάγκη παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι σε εξαιρετικές περιπτώσεις
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι, ως ακολούθως:
1. Η ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι διαπιστώνεται από το οικείο ΚΔΑΥ., σε συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Σχ. Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και το Ε.Ε.Π. που υπηρετεί σης ΣΜΕΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται από το γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή προς το Διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παραμονή του μαθητή στο σπίτι για πάνω από δύο μήνες μέσα στο σχολικό έτος ή πάνω από δυο ημέρες την εβδομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Για την έγκριση και έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης στο σπίτι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του μαθητή σε σχολική μονάδα, είτε ειδικής είτε γενικής εκπαίδευσης.
3. Ο θεσμός της εκπαίδευσης στο σπίτι δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την πιθανή αδυναμία του σχολείου να ενσωματώσει το μαθητή. Είναι θεσμός που στοχεύει στην ένταξη και όχι στον έμμεσο αποκλεισμό.
4. Η εκπαίδευση στο σπίτι καλύπτει τόσο ακαδημαϊκά όσο και ειδικά προγράμματα, όπως φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.ά., ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή όπως αυτές διαπιστώνονται από το Κ.Δ.Α.Υ., και τα οποία εκπονούνται με ευθύνη ειδικοτήτων που ορίζει το Κ.Δ.Α.Υ. Ο εκπαιδευτικός της τάξης στην οποία ανήκει ο μαθητής, συνεργάζεται με το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. και είναι ενήμερος για το πρόγραμμα του μαθητή αυτού.
5. Οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ. που αναλαμβάνουν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο σπίτι βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής και μεριμνούν για:
α) την εξασφάλιση και παροχή εποπτικού και διδακτικού υλικού
β) την παρακολούθηση του προγράμματος του σχολείου και την εξασφάλιση συμβατότητας με το πρόγραμμα της τάξης υποδοχής του μαθητή.
γ) την οργάνωση βραχυχρόνιων επισκέψεων του μαθητή στο σχολείο όταν η κατάστασή του το επιτρέπει. Επίσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ειδικά προγράμματα που εκπονεί η τάξη του σχολείου στην οποία ανήκει ο μαθητής και. που μπορεί να παρακολουθήσει με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού που τον υποστηρίζει, βοηθούν στην αποτροπή φαινομένων απομονωτισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση του μαθητή.
6. Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αναλαμβάνει τη συμβουλευτική των γονέων σχετικά με την προοπτική του προγράμματος, την προοπτική ένταξης του μαθητή, την οργάνωση της οικογένειας σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και Την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος στο σπίτι, καθώς και άλλα συναφή προβλήματα που προκύπτουν.
7. Ο Διευθυντής του σχολείου τηρεί ατομικό φάκελo του μαθητή, στον οποίο παρέχονται και πληροφορίες για:.
• τους λόγους για τους οποίους του παρέχεται εκπαίδευση στο σπίτι
• την ημερομηνία που το παιδί παρακολούθησε για τελευταία φορά το σχολείο
• τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ή ιατρικές παροχές και τις εμπλεκόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για το σπίτι, καθώς και το εκπαιδευτικό και οδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει ορισθεί για την πραγματοποίησή τους
• το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης στο σπίτι.
8. Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αξιολογεί και αναθεωρεί ανά τρίμηνο τα μακροχρόνια προγράμματα παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι.
9. Τα Κ.Δ.Α.Υ. διαθέτουν ενημερωτικά φυλλάδια με θέμα την παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι
10. Τα προγράμματα παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι εφαρμόζονται και με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και εντάσσονται, επίσης, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
11.Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναλαμβάνει την εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στο σπίτι, στα πλαίσια της διαμόρφωσης ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διορισμός - Υπηρεσιακή κατάσταση
Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τμημάτων ένταξης τοποθετούνται με μετάθεση εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία και σε περίπτωση έλλειψης, εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 4 του Ν. 2817/2000

Μεταθέσεις εκπ/κών σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ
Μεταθέσεις εκπ/κών σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.
Δικαίωμα μετάθεσης και τοποθέτησης σε ΚΔΑΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑ και Τμήματα ΄Ενταξης έχουν οι Εκπ/κοί που κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική αγωγή.
β) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μία κατηγορία ειδικών αναγκών.
γ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και τίτλο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε ΣΜΕΑ.
δ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε ΣΜΕΑ.
Τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση σε ΚΔΑΥ απευθύνουν προς το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα.
Κατά τη τοποθέτηση σε ΣΜΕΑ προηγούνται οι έχοντες τα ανωτέρω προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 4 κεφ. Α΄ του ν.2817/00. (1. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τμημάτων ένταξης τοποθετούνται με μετάθεση εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία και σε περίπτωση έλλειψης, εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α.) 142876/Γ6/16-12-2003

Δεν υπάρχουν σχόλια: