Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Αξιολόγηση, Διά βίου Μάθηση, Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παναγιώτης Γιαβρίμης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κατερίνα Μπαλάσα, φοιτήτρια Κοινωνιολογίας


1. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν και να μελετηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους που οδηγούν τους μαθητές στη σχολική επιτυχία ή αποτυχία και κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει σε αυτή. Επίσης, μελετάει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση, τη δια βίου μάθηση και γενικότερα για το εκπαιδευτικό σύστημα και προσπαθεί να βρει μέτρα για τη βελτίωση του.. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επιδιώκει να προσδιορίσει κατά πόσο οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφέρουν ανά φύλο και χρόνια υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι πειραματικές υποθέσεις [Κ1] που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:

Ø Πειραματική υπόθεση (H1): Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των απόψεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Ø Μηδενική υπόθεση (Η0): ): Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των απόψεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Ø Πειραματική υπόθεση (H2): Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών και φύλου.

Ø Μηδενική υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών και φύλου.

2. Μεθοδολογία

2.1 Δείγμα

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 377 εκπαιδευτικούς. Από αυτούς οι 177 ( 46,9% ) είναι άνδρες και οι 200 ( 53,1% ) είναι γυναίκες. Η ηλικία των ερωτώμενων του δείγματος κυμαίνεται από 18 έως 65 ετών και άνω, με τη μεγαλύτερη συχνότητα να εμφανίζεται στο ηλικιακό εύρος 34-41 (26,5%), ενώ ακολουθεί το ηλικιακό εύρος 18-25 (24,1%). Το 55,9% δήλωσε ότι έχει 0 έως 11 χρόνια υπηρεσίας, το 25,6% έχει 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας και το 18,5% δήλωσε 24 χρόνια και άνω. Επιπλέον, από τους 377 εκπαιδευτικούς, οι 296 (78,5%) δεν έκαναν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και οι 61 (16,2%) ότι έχουν κάνει.

Το δείγμα περιγράφεται παραστατικά στον παρακάτω πίνακα.

Ανεξάρτητη μεταβλητή

Επίπεδα μεταβλητών

Ποσοστά

Φύλο

Άνδρες


Γυναίκες

46,9

53,1

Ηλικία

18-25

24,1

26-33

10,3

34-41

26,5

42-49

22

50-57

12,5

58-65

2,9

>65

1,6

Χρόνια υπηρεσίας

0-11

55,9

12-23

25,6

24 και άνω

18,5

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό

Ναι

17,1

Όχι

82,9

Πίνακας 1

2.2. Μέσα συλλογής δεδομένων

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συνολικά περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο καταγράφει αρχικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και το αν έκαναν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές της στατιστικής ανάλυσης. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα διάφορα θέματα.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές είναι οι ακόλουθες:

1. Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

2. Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται συνήθως από μονογονεικές οικογένειες

3. Οι 'κακοί' μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

4. Οι 'καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

5. Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

6. Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

7. Η σχολική αποτυχία οφείλεται στις παράλογες απαιτήσεις των γονέων

8. Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

9. Η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

10. Οι διδάσκοντες σπανίως μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις πραγματικές δυνατότητες ενός μαθητή

11. Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν

12. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες

13. Τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες των μαθητών

14. Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση στους μαθητές

15. Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

16. Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

17. Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους ίδιους τους καθηγητές και όχι να επιβάλλονται από το κράτος

18. Θεωρώ ότι έχω λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτώ/ έχω φοιτήσει

19. Η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση (ΠΕΚ κλπ) είναι ικανοποιητική.

20. Είμαι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

21. Είμαι υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

22. Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού.

23. Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων.

24. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς

25. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την 'ζωντανή' διδασκαλία

26. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

27. Οι κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τις ανάγκες των νέων

28. Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τις κοινωνικές ανισότητες

29. Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

30. Είμαι υπέρ της διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

31. Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

32. Η εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό.

33. Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση της φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν).

34. Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό.

35. Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

3. Στατιστικές τεχνικές και ανάλυση δεδομένων

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο που αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών. Έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις αιτίες που οδηγούν τους μαθητές στη σχολική επιτυχία ή αποτυχία και να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν μέσω μίας κλίμακας, όπου 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ. Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό τεστ SPSS 15. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι:

1. Η ανάλυση συχνοτήτων για τις μεταβλητές φύλο, ηλικία, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, χρόνια υπηρεσίας και για όλες τις ερωτήσεις

2. Το κριτήριο t (Τ-test) για να παρουσιαστεί η επίδραση του φύλου στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.

4. Την μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς (one-way anova) για να παρουσιαστεί η επίδραση που ασκούν τα χρόνια υπηρεσίας στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.

3.1. Ανάλυση Συχνοτήτων

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας ήταν το φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων προκύπτουν τα εξής: Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι οι κακοί μαθητές προέρχονται από οικογένειες που ανήκουν σε χαμηλό μορφωτικό-οικονομικό επίπεδο (46,4%) ή από μονογονεϊκές οικογένειες (39,8%) Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς συνδέουν τον κακό μαθητή με κακές επαγγελματικές προοπτικές (39,3%), ενώ τον καλό μαθητή με το ότι έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει στη ζωή του (57,6%). Η κοινωνική θέση και το πολιτισμικό επίπεδο των γονέων λοιπόν, σε συνδυασμό με την οικογενειακή τους κατάσταση λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας επιρροής της επίδοσης των μαθητών-παιδιών. Έχει διαπιστωθεί άλλωστε ότι οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα δεν εμπλέκονται την μόρφωση των παιδιών τους και αυτό επηρεάζει με ιδιαίτερο τρόπο την προσωπικότητα και τις δεξιότητες των παιδιών.

Συνεχίζοντας, οι απόψεις που εκφράζονται για τη σχολική αποτυχία η επιτυχία και τα αίτια που την οδηγούν βαίνουν σε επάλληλους κύκλους. Παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί το εκπαιδευτικό σύστημα ανεπαρκές (60,7%), γεγονός που ωθεί σε σχολική αποτυχία. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε σχολική αποτυχία είναι η ελλιπής κατάρτιση των διδασκόντων (41,9%). Βέβαια, ένα ποσοστό της τάξης του 43,5% υποστηρίζει έλαβε επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή την οποία φοιτούσαν και ότι η κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτησή τους είναι εξίσου ικανοποιητική (35%).

Επίσης, επικρατεί μία αντίληψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό επιτυχίας που ένας μαθητής θα κατορθώσει.. Οι εκπαιδευτικοί στη παρούσα έρευνα υποστηρίζουν ότι οι παράλογες απαιτήσεις των γονέων είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που οδηγεί με τη σειρά του σε σχολική αποτυχία (41,9%). Η σχολική αποτυχία ή επιτυχία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, που είναι δύσκολο να οριστεί. Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος υποστηρίζει πως δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν σωστά οι πραγματικές δυνατότητες ενός μαθητή (36,1%). Κατάλληλος τρόπος αποτελεσματικότερης ανάδειξης των δυνατοτήτων των μαθητών θεωρείται η εφαρμογή ενός μαθητοκεντρικού παιδαγωγικού συστήματος (41,1%), σε αντίθεη με τα δασκαλοκεντρικά συστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως καλός μεταδότης γνώσης, μόλις από το 37,4%

Εκτός όμως από το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον η σχολική αποτυχία αποδίδεται και στον ίδιο το μαθητή. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στη προσωπικότητα του μαθητή (51,5%). Δηλαδή στοιχεία όπως η ψυχολογική κατάσταση, η ευφυΐα, η ατομική θέληση επηρεάζουν την αποτυχία ή επιτυχία του μαθητή. Ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη σχολική αποτυχία ή επιτυχία έχει και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ωστόσο το 41,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η ποιότητα της εκπαίδευσης συγκριτικά με αυτή των ιδιωτικών δεν υπολείπεται, έναντι του 41,3% που υποστηρίζει πως υπολείπεται πολύ και 22% ότι υπολείπεται αρκετά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 28,9% δεν προτιμούν μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα αλλά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση έναντι 46,9% που το θεωρούν πολύ ή αρκετά προτιμότερο.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το ότι η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας (45,9%). Για αυτό το λόγο θεωρούν ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς (53,1%). Συνεχίζοντας, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι πρέπει να δίνεται περισσότερη έμφαση στη κοινωνικό- συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών (46,9%), χωρίς όμως να παραμερίζεται η γνωστική ανάπτυξη, στην οποία πρέπει να δίνεται εξίσου έμφαση (43,8%). Ένα άλλο κομβικό σημείο στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι τα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία πρέπει σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς να κατασκευάζονται από αυτούς και όχι να επιβάλλονται από το κράτος (45,9%). Η διδασκαλία πολλών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δε θεωρείται και τόσο σημαντική από τους εκπαιδευτικούς, αφού ένα ποσοστό 51,8% είναι λίγο έως καθόλου υπέρ του.

Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρεί πως με την είσοδο των νέων τεχνολογιών είναι δυνατή η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (47,5). Επίσης, ένα ποσοστό της τάξεως 46,7 % δεν είναι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών, ωστόσο δέχεται πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι στοιχείο απαραίτητο (40,1%), αλλά βέβαια εάν τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού (67,6%). Επιπλέον, ένα 40,3% θεωρεί πως μιας κοινή Ευρωπαϊκής Παιδεία με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων θα βοηθούσε σε σημαντικό βαθμό τον εκπαιδευτικό σύστημα. Αν και το 38,7% θεωρεί ότι η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι εξίσου αποτελεσματική με την 'ζωντανή' διδασκαλία (41,4%) και ότι η εκπαίδευση καλείται να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική (33,4%) έναντι βέβαια ενός 31% που είναι κατά. Οι κλασσικές σπουδές θεωρούνται κατά ένα ποσοστό 35% ότι δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες των νέων. Η εξατομίκευση της διδασκαλίας πρέπει να είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό (39,3%). Άλλωστε, ένα ποσοστό 37,5% δηλώνει ότι θα ήταν διατεθειμένος να υποστεί αύξηση της φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ. Σημαντική παρατήρηση αποτελεί ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί πως η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τις κοινωνικές ανισότητες (34%). Η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό θεωρείται απαραίτητη (72,4%), ενώ εξίσου σημαντική είναι η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών και τη θεωρούν εφικτή (27,3%).

(πίνακας 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 2: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Επίδραση του φύλου τους απόψεις των εκπαιδευτικών ( Τ- test)

- Οι ‘κακοί’ μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι κακοί μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου είναι 2,44, με τυπική απόκλιση 0,93, ενώ των γυναικών είναι 2,47 με τυπική απόκλιση 0,79. Ο δείκτης t είναι -0,338 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,006 <0,05>

- Οι ‘κακοί’ μαθητές προέρχονται συνήθως από μονογονεικές οικογένειες

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι κακοί μαθητές προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες είναι 2,1, με τυπική απόκλιση 0,91, ενώ των γυναικών είναι 1,9 με τυπική απόκλιση 0,82. Ο δείκτης t είναι 1,87 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,281>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι ‘κακοί’ μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές είναι 1,98 με τυπική απόκλιση 0,87, ενώ των γυναικών είναι 2,1 με τυπική απόκλιση 0,84. Ο δείκτης t είναι -1,56 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,740>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι ‘καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους είναι 2,85 με τυπική απόκλιση 0,89, ενώ των γυναικών είναι 2,8 με τυπική απόκλιση 0,82. Ο δείκτης t είναι 0,878 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,077>0,05 ( Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 3.1.α + 3.1.β: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος είναι 2,66 με τυπική απόκλιση 0,79, ενώ των γυναικών είναι 2,84 με τυπική απόκλιση 0,74. Ο δείκτης t είναι -2,272 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,024<0,05>

(Επαληθεύεται η πειραματική υπόθεση).

- Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων είναι 2,30 με τυπική απόκλιση -0,829, ενώ των γυναικών είναι 2,32 με τυπική απόκλιση 0,82. Ο δείκτης t είναι -0,235 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,162>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η σχολική αποτυχία οφείλεται τους παράλογες απαιτήσεις των γονέων

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η σχολική αποτυχία οφείλεται τους παράλογες απαιτήσεις των γονέων είναι 2,21 με τυπική απόκλιση 1,02, ενώ των γυναικών είναι 2,23 με τυπική απόκλιση 0,91. Ο δείκτης t είναι -0,104 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,131>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή είναι 2,79 με τυπική απόκλιση 0,89, ενώ των γυναικών είναι 2,58 με τυπική απόκλιση 0,86. Ο δείκτης t είναι 2,396 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,587>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τους δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η σχολική επίδοση δεν αντανακλά τους δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι 3,11 με τυπική απόκλιση 0,82, ενώ των γυναικών είναι 3,21 με τυπική απόκλιση 0,80. Ο δείκτης t είναι -1,233 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,510>0,05 ( Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 3.2.α + 3.2.β: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Οι διδάσκοντες σπανίως μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τους πραγματικές δυνατότητες τους μαθητή

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι διδάσκοντες μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τους πραγματικές δυνατότητες τους μαθητή είναι 2,25 με τυπική απόκλιση 0,90, ενώ των γυναικών είναι 2,27 με τυπική απόκλιση 0,93. Ο δείκτης t είναι -0,227 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,888>0,05 ( Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών είναι 3,21 με τυπική απόκλιση 0,80, ενώ των γυναικών είναι 3,44 με τυπική απόκλιση 0,67. Ο δείκτης t είναι -3,045 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,180>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών είναι 2,66 με τυπική απόκλιση 0,87, ενώ των γυναικών είναι 2,78 με τυπική απόκλιση 0,88. Ο δείκτης t είναι -1,311 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,234>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 3.3.α + 3.3.β: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν είναι 2,12 με τυπική απόκλιση 1,13, ενώ των γυναικών είναι 2,06 με τυπική απόκλιση 1,07. Ο δείκτης t είναι 2,396 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,517>0,05 ( Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τους εκπαιδευτικές ανισότητες

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τους εκπαιδευτικές ανισότητες είναι 2,63 με τυπική απόκλιση 0,98, ενώ των γυναικών είναι 2,71 με τυπική απόκλιση 0,91. Ο δείκτης t είναι -0,855 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,110>0,05 ( Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τους δυνατότητες των μαθητών

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τους δυνατότητες των μαθητών είναι 2,87 με τυπική απόκλιση 0,91, ενώ των γυναικών είναι 3,17 με τυπική απόκλιση 0,81. Ο δείκτης t είναι -3,386 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,126>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση τους μαθητές

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση τους μαθητές είναι 2,11 με τυπική απόκλιση 0,91, ενώ των γυναικών είναι 2,07 με τυπική απόκλιση 0,90. Ο δείκτης t είναι 0,513 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,628>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους τους καθηγητές και όχι να επιβάλλονται από το κράτος

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους καθηγητές και όχι να επιβάλλεται από το κράτος είναι 2,97 με τυπική απόκλιση 0,99, ενώ των γυναικών είναι 3,03 με τυπική απόκλιση 0,95. Ο δείκτης t είναι -0,641 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,414>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 3.4.α + 3.4.β: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Θεωρώ ότι έχω λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτώ/ έχω φοιτήσει

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι έχουν λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοίτησαν είναι 2,46 με τυπική απόκλιση 0,98, ενώ των γυναικών είναι 2,53 με τυπική απόκλιση 0,98. Ο δείκτης t είναι -0,611 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,951>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση (ΠΕΚ κλπ) είναι ικανοποιητική.

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση είναι ικανοποιητική είναι 2,36 με τυπική απόκλιση 1,00, ενώ των γυναικών είναι 2,13 με τυπική απόκλιση 0,90. Ο δείκτης t είναι 2,359 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,019<0,05>

- Είμαι υπέρ τους κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

Ο μέσος όρος των ανδρών που είναι υπέρ τους κατάργησης τους μονιμότητας των εκπαιδευτικών είναι 2,21 με τυπική απόκλιση 1,21, ενώ των γυναικών είναι 2,02 με τυπική απόκλιση 1,17. Ο δείκτης t είναι 1,584 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,258>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Είμαι υπέρ τους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε τους τους βαθμίδες τους εκπαίδευσης

Ο μέσος όρος των ανδρών που είναι υπέρ τους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε τους βαθμίδες τους εκπαίδευσης είναι 3,07 με τυπική απόκλιση 1,04, ενώ των γυναικών είναι 2,10 με τυπική απόκλιση 0,97. Ο δείκτης t είναι 0,702 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,056>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού

Ο μέσος όρος των ανδρών που είναι σύμφωνοι την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού είναι 3,41 με τυπική απόκλιση 0,96, ενώ των γυναικών είναι 3,57 με τυπική απόκλιση 0,75. Ο δείκτης t είναι -1,851 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,001<0,05>

- Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων.

Ο μέσος όρος των ανδρών που είναι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας κανόνων και ισοτιμίας τίτλων είναι 3,05 με τυπική απόκλιση 1,00 ενώ των γυναικών είναι 2,78 με τυπική απόκλιση 1,01. Ο δείκτης t είναι 2,553 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,301>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τους απαιτήσεις τους αγοράς

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει αν εναρμονιστούν με τους απαιτήσεις τους αγοράς είναι 3,08 με τυπική απόκλιση 1,08, ενώ των γυναικών είναι 3,40 με τυπική απόκλιση 0,86. Ο δείκτης t είναι -3,154 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,019<0,05>

- Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την ‘ζωντανή’ διδασκαλία

Ο μέσος όρος των ανδρών που πιστεύουν ότι η εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την ζωντανή διδασκαλία είναι 1,99 με τυπική απόκλιση 0,91, ενώ των γυναικών είναι 1,80 με τυπική απόκλιση 0,87. Ο δείκτης t είναι 2,168 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,342>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική είναι 3,41 με τυπική απόκλιση 0,96, ενώ των γυναικών είναι 3,57 με τυπική απόκλιση 0,75. Ο δείκτης t είναι 0,756 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,671>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τους ανάγκες των νέων

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι οι κλασικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τους ανάγκες των νέων είναι 2,00 με τυπική απόκλιση 0,93, ενώ των γυναικών είναι 2,13 με τυπική απόκλιση 1,00. Ο δείκτης t είναι -1,523 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,019<0,05>

- Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τους κοινωνικές ανισότητες

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρεί ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να γεφυρώσει τους κοινωνικές ανισότητες είναι 2,31 με τυπική απόκλιση 0,92, ενώ των γυναικών είναι 2,32 με τυπική απόκλιση 0,93. Ο δείκτης t είναι -0,045 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,696>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

Ο μέσος όρος των ανδρών που προτιμούν μία ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μία δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση είναι 2,33 με τυπική απόκλιση 1,12, ενώ των γυναικών είναι 2,43 με τυπική απόκλιση 1,09. Ο δείκτης t είναι -0,855 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,536>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Είμαι υπέρ τους διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε τους βαθμίδες τους εκπαίδευσης

Ο μέσος όρος των ανδρών που είναι υπέρ τους διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε τους βαθμίδες τους εκπαίδευσης είναι 2,44 με τυπική απόκλιση 1,07, ενώ των γυναικών είναι 2,50 με τυπική απόκλιση 1,16. Ο δείκτης t είναι -0,471 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,036<0,05>

- Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρούν ότι η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντίστοιχων ευρωπαϊκών είναι 2,63 με τυπική απόκλιση 1,06, ενώ των γυναικών είναι 2,67 με τυπική απόκλιση 0,97. Ο δείκτης t είναι -0,361 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,246>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η εξατομίκευση τους διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρεί ότι η εξατομίκευση τους διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα και αν αυτό αυξάνει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό είναι 2,97 με τυπική απόκλιση 0,93, ενώ των γυναικών είναι 3,25 με τυπική απόκλιση 0,80. Ο δείκτης t είναι -2,134 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,246>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση τους φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

Ο μέσος όρος των ανδρών που είναι διατεθειμένος να υποστεί α΄θξηση τους φορολογίας ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ είναι 2,67 με τυπική απόκλιση 1,09, ενώ των γυναικών είναι 2,72 με τυπική απόκλιση 1,04. Ο δείκτης t είναι -0,486 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,246>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα τους εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα τους εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξη και επαγγελματικό προσανατολισμό είναι 3,43 με τυπική απόκλιση 0,58, ενώ των γυναικών είναι 3,75 με τυπική απόκλιση 0,60. Ο δείκτης t είναι -4,174 με βαθμό ελευθερίας 375. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,000<0,05>

- Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

Ο μέσος όρος των ανδρών που θεωρεί ότι η δια βίου εκπαίδευση είναι ανέφικτη είναι 2,17 με τυπική απόκλιση 1,01, ενώ των γυναικών είναι 2,21 με τυπική απόκλιση 1,08. Ο δείκτης t είναι -0,374 με βαθμό ελευθερίας 375. Δεν Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, γιατί το sig.= 0,238>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 3.5.α + 3.5.β: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Επίδραση των χρόνων υπηρεσίας τους απόψεις των εκπαιδευτικών (One way anova)

- Οι ‘κακοί’ μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,71), με τυπική απόκλιση 0,82. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια (42,62), με τυπική απόκλιση 0,76 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,26) με τυπική απόκλιση 0,87 Η τιμή F είναι 10,633 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,000 <>

- Οι ‘κακοί’ μαθητές προέρχονται συνήθως από μονογονεικές οικογένειες

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,0299), με τυπική απόκλιση 0,78. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,096), με τυπική απόκλιση 0,90 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (1,97) με τυπική απόκλιση 0,85. Η τιμή F είναι 0,176 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,839 > 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι ‘κακοί’ μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,10), με τυπική απόκλιση 0,78. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,07), με τυπική απόκλιση 0,85 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (1,99) με τυπική απόκλιση 0,89. Η τιμή F είναι 0,419 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,658 > 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι ‘καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,00), με τυπική απόκλιση 0,74. Ακολουθούν τα 12 έως και 23 χρόνια υπηρεσίας (2,82), με τυπική απόκλιση 0,75 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως 11 χρόνια υπηρεσίας (2,75) με τυπική απόκλιση 0,92. Η τιμή F είναι 2,202 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,112> 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 4.1. α+4.1.β: περίπου εδώ

………………………………………………………………………………………

- Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,81), με τυπική απόκλιση 078. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,76), με τυπική απόκλιση 0,77 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 και 23 χρόνια υπηρεσίας (2,66) με τυπική απόκλιση 0,74. Η τιμή F είναι 0,863 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,510> 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,43), με τυπική απόκλιση 0,87. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,76), με τυπική απόκλιση 0,77 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,37) με τυπική απόκλιση 0,85. Η τιμή F είναι 3,357 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,036<>

- Η σχολική αποτυχία οφείλεται τους παράλογες απαιτήσεις των γονέων

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,27), με τυπική απόκλιση 1,07. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,25), με τυπική απόκλιση 0,95 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,37) με τυπική απόκλιση 0,85. Η τιμή F είναι 0,420 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,657> 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,76), με τυπική απόκλιση 0,76. Ακολουθούν τα 12 έως και 23 χρόνια υπηρεσίας (2,71), με τυπική απόκλιση 0,94 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,65) με τυπική απόκλιση 0,90. Η τιμή F είναι 0,441 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,643> 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τους δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως 11 χρόνια υπηρεσίας (3,19), με τυπική απόκλιση 0,83. Ακολουθούν τα 12 έως και 23 χρόνια υπηρεσίας (3,18), με τυπική απόκλιση 0,66 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,97) με τυπική απόκλιση 0,89. Η τιμή F είναι 2,044 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,131> 0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 4.2.α+4.2.β: περίπου εδώ

………………………………………………………………………………………

- Οι διδάσκοντες σπανίως μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τους πραγματικές δυνατότητες τους μαθητή

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως 11 χρόνια υπηρεσίας (2,41), με τυπική απόκλιση 0,92. Ακολουθούν τα 12 έως και 23 χρόνια υπηρεσίας (2,16), με τυπική απόκλιση 0,91 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (1,92) με τυπική απόκλιση 1,03. Η τιμή F είναι 8,583 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,000<0,05>

- Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως και 23 χρόνια υπηρεσίας (3,41), με τυπική απόκλιση 0,76. Ακολουθούν τα 0 έως 11 χρόνια υπηρεσίας (3,30), με τυπική απόκλιση 0,72 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,29) με τυπική απόκλιση 0,80. Η τιμή F είναι 0,890 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,412>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,75), με τυπική απόκλιση 0,87. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,72), με τυπική απόκλιση 0,88 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,72) με τυπική απόκλιση 0,90. Η τιμή F είναι 0,158 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,854>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 4.3.α+ 4.3.β: περίπου εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους τους καθηγητές και όχι να επιβάλλονται από το κράτος

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,2), με τυπική απόκλιση 0,99. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,98), με τυπική απόκλιση 0,95 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,87) με τυπική απόκλιση 0,95. Η τιμή F είναι 2,610 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,075>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση τους μαθητές

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,30), με τυπική απόκλιση 1,02. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,12), με τυπική απόκλιση 0,79 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,03) με τυπική απόκλιση 0,91. Η τιμή F είναι 2,270 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,105>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τους δυνατότητες των μαθητών

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,13), με τυπική απόκλιση 0,80. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,05), με τυπική απόκλιση 0,83 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,96) με τυπική απόκλιση 0,91. Η τιμή F είναι 1,128 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,325>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τους εκπαιδευτικές ανισότητες

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,79), με τυπική απόκλιση 0,86. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,73), με τυπική απόκλιση 0,92 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,49) με τυπική απόκλιση 1,00. Η τιμή F είναι 2,724 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,067>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (1,07), με τυπική απόκλιση 0,07. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,09), με τυπική απόκλιση 1,21 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (1,93) με τυπική απόκλιση 1,03. Η τιμή F είναι 0,939 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,392>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 4.4.α+4.4.β: περίπου εδώ

………………………………………………………………………………………

- Θεωρώ ότι έχω λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτώ/ έχω φοιτήσει

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,67), με τυπική απόκλιση 0,96. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,58), με τυπική απόκλιση 0,96 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,42) με τυπική απόκλιση 0,97. Η τιμή F είναι 2,212 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,111>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση (ΠΕΚ κλπ) είναι ικανοποιητική.

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,49), με τυπική απόκλιση 0,92. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,37), με τυπική απόκλιση 1,04 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,10) με τυπική απόκλιση 0,90. Η τιμή F είναι 6,235 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,002<0,05>

- Είμαι υπέρ τους κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,37), με τυπική απόκλιση 1,17. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,17), με τυπική απόκλιση 1,23 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (1,85) με τυπική απόκλιση 1,14. Η τιμή F είναι 4,046 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,018>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Είμαι υπέρ τους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε τους τους βαθμίδες τους εκπαίδευσης

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,20), με τυπική απόκλιση 0,84. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,06), με τυπική απόκλιση 0,93 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11χρόνια υπηρεσίας (2,93) με τυπική απόκλιση 1,10. Η τιμή F είναι 1,856 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,158>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,59), με τυπική απόκλιση 0,81. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,54), με τυπική απόκλιση 0,84 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11χρόνια υπηρεσίας (3,42) με τυπική απόκλιση 0,88. Η τιμή F είναι 1,359 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,050>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων.

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,03), με τυπική απόκλιση 0,98. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,02), με τυπική απόκλιση 0,99 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11χρόνια υπηρεσίας (2,77) με τυπική απόκλιση 1,02. Η τιμή F είναι 3,031 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι το sig= 0,050=0,05.

- Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τους απαιτήσεις τους αγοράς

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,39), με τυπική απόκλιση 0,93. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,27), με τυπική απόκλιση 0,86 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11χρόνια υπηρεσίας (3,18) με τυπική απόκλιση 1,05. Η τιμή F είναι 1,458 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,234>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την ‘ζωντανή’ διδασκαλία

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (1,97), με τυπική απόκλιση 0,94. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (1,88), με τυπική απόκλιση 0,88 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (1,82) με τυπική απόκλιση 0,85. Η τιμή F είναι 0,576 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,563>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,28), με τυπική απόκλιση 0,90. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,12), με τυπική απόκλιση 0,95 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,03) με τυπική απόκλιση 0,90. Η τιμή F είναι 2,312 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,101>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Οι κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τους ανάγκες των νέων

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,18), με τυπική απόκλιση 1,02. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,14), με τυπική απόκλιση 0,98 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (1,80) με τυπική απόκλιση 0,82. Η τιμή F είναι 3,658 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,027<0,05>

- Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τους κοινωνικές ανισότητες

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,54), με τυπική απόκλιση 0,91. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,27), με τυπική απόκλιση 0,84 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,25) με τυπική απόκλιση 0,96. Η τιμή F είναι 2,622 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,074>0,05 (Επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση).

- Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,84), με τυπική απόκλιση 1,05. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,33), με τυπική απόκλιση 0,16 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,23) με τυπική απόκλιση 1,04. Η τιμή F είναι 8,121 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,00<0,05>

- Είμαι υπέρ τους διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε τους βαθμίδες τους εκπαίδευσης

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,71), με τυπική απόκλιση 1,04. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,31), με τυπική απόκλιση 1,16 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,16) με τυπική απόκλιση 1,13. Η τιμή F είναι 9,232 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,00<0,05>

- Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,72), με τυπική απόκλιση 0,97. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,57), με τυπική απόκλιση 1,08 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,45) με τυπική απόκλιση 1,01. Η τιμή F είναι 2,142 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,119<0,05>

- Η εξατομίκευση τους διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,30), με τυπική απόκλιση 0,86. Ακολουθούν τα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,25), με τυπική απόκλιση 0,80 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,96) με τυπική απόκλιση 0,89. Η τιμή F είναι 6,361 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,002<0,05>

- Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση τους φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,85), με τυπική απόκλιση 1,06. Ακολουθούν τα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,80), με τυπική απόκλιση 1,08 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,55) με τυπική απόκλιση 1,03. Η τιμή F είναι 2,925 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,055>0,05 (Επαληθεύεται η πειραματική υπόθεση).

- Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα τους εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (3,77), με τυπική απόκλιση 0,59. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (3,55), με τυπική απόκλιση 0,76 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (3,46) με τυπική απόκλιση 0,75. Η τιμή F είναι 4,217 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,015<0,05>

- Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

Ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρείται στα 24 και άνω χρόνια υπηρεσίας (2,42), με τυπική απόκλιση 1,09. Ακολουθούν τα 0 έως και 11 χρόνια υπηρεσίας (2,20), με τυπική απόκλιση 1,05 και ο μικρότερος μέσος όρος παρατηρείται στα 12 έως 23 χρόνια υπηρεσίας (2,14) με τυπική απόκλιση 1,01. Η τιμή F είναι 1,513 με 2 βαθμό ελευθερίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, αφού sig= 0,222>0,05 (Επαληθεύεται η πειραματική υπόθεση).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας 4.5.α+4.5.β: περίπου εδώ

………………………………………………………………………………………


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 2: Ανάλυση συχνοτήτων


Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ


Frequency

%

Frequency

%

Frequency

%

Frequency

%

Οι ‘κακοί’ μαθητές – χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

63

16,7

110

29,2

175

46,4

29

7,7

Οι ‘κακοί’ μαθητές προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες

121

32,1

150

39,8

88

23,3

18

4,8

Οι κακοί μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

113

30

148

39,3

100

26,5

16

4,2

Οι καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

43

11,4

52

13,8

217

57,6

65

17,2

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

32

8,5

72

15,1

229

60,7

44

11,7

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

77

20,4

124

32,5

158

41,9

18

4,8

Η σχολική αποτυχία οφείλεται τους παράλογες απαιτήσεις των γονέων

11

29,4

90

23,9

150

39,8

24

6,4

Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

49

13

79

21

194

51,5

55

14,6

Η σχολική αποτυχία δεν αντανακλά τους δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

17

4,5

46

12,2

173

45,9

141

37,4

Είναι σπάνια η εκτίμηση των πραγματικών δυνατοτήτων τους μαθητή

88

23,3

136

36,1

120

31,8

33

8,8

Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης

158

41,9

82

21,8

83

22

54

41,3

Τα μαθητοκεντρικά

παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τους δυνατότητες των μαθητών

21

5,6

74

19,6

155

41,1

127

33,7

Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα είναι καλύτερος μεταδότης γνώσης

114

30,2

141

37,4

97

25,7

25

6,6

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

10

2,7

32

8,5

158

41,9

177

46,9Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

ΠολύFrequency

%

Frequency

%

Frequency

%

Frequency

%


Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

35

9,5

104

27,6

165

43,8

72

19,1

Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους διδάσκοντες και όχι να επιβάλλεται από το κράτος

39

10,3

58

15,4

144

38,2

136

36,1

Έλαβα επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτούσα

81

21,5

80

21,2

164

43,5

52

13,8

Η κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτησή τους είναι ικανοποιητική

103

27,3

110

29,2

132

35

32

8,5

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες

58

15,4

74

19,6

179

47,5

66

17,5

Είμαι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

176

46,7

56

14,9

72

19,1

73

19,4

Είμαι υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

44

11,7

52

13,8

130

34,5

151

40,1

Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού.

22

5,8

25

6,6

75

19,9

255

67,6

Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων.

55

14,6

48

12,7

152

40,3

122

32,4

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς

40

10,6

25

6,6

112

29,7

200

53,1

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την 'ζωντανή' διδασκαλία

156

41,4

125

33,2

78

20,7

18

4,8

Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

117

31

126

33,4

112

29,7

22

5,8

Οι κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τις ανάγκες των νέων

132

35

122

32,4

90

23,9

33

8,8

Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τις κοινωνικές ανισότητες

84

22,3

128

34

128

34

37

9,8

Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

109

28,9

91

24,1

102

27,1

75

19,9


Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

ΠολύFrequency

%

Frequency

%

Frequency

%

Frequency

%


Είμαι υπέρ της διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

97

25,7

96

25,5

94

24,9

90

23,9

Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

68

18

80

21,2

146

38,7

83

22

Η εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό

19

5

67

17,8

143

37,9

148

39,3

Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση της φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

75

19,9

62

16,4

143

37,5

97

25,7

Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό

12

3,2

24

6,4

68

18

273

72,4

Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

129

34,2

96

25,5

103

27,3

49

13

Πίνακας 3: Ανάλυση T-test

Πίνακας 3.1: Καλός και κακός μαθητής


Φύλο

t- κριτήριο

Άνδρας

Γυναίκα

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Τιμή t

df

sig

Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

177

2,4350

0,93390

200

2,4650

0,78860

-0,338

375

0,006

Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται συνήθως από μονογονεικές οικογένειες

177

2,0960

0,90882

200

1,9300

0,81758

1,867

375

0,281

Οι 'κακοί' μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

177

1,9774

0,87227

200

2,1150

0,83982

-1,559

375

0,740

Οι 'καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

177

2,8475

0,88831

200

2,7700

0,82493

0,878

375

0,349

Πίνακας 3.2: Σχολική αποτυχία ή επιτυχία


Φύλο

t- κριτήριο

Άνδρας

Γυναίκα

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Τιμή t

df

sig

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

177

2,6610

0,78935

200

2,8400

0,73969

-2,272

375

0,014

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

177

2,2994

0,82960

200

2,3200

0,86681

-0,235

375

0,162

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στις παράλογες απαιτήσεις των γονέων

177

2,2147

1,01646

200

2,2250

0,91023

-0,104

375

0,131

Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

177

2,7910

0,88954

200

2,5750

0,85911

2,396

375

0,587

Η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

177

3,1073

0,81520

200

3,2100

0,79943

-1,233

375

0,510

Πίνακας 3.3: Διδάσκοντες


Φύλο

t- κριτήριο

Άνδρας

Γυναίκα

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Τιμή t

df

sig

Οι διδάσκοντες σπανίως μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις πραγματικές δυνατότητες ενός μαθητή

177

2,2486

0,90158

200

2,2700

0,92812

-0,227

375

0,888

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

177

3,2090

0,80222

200

3,4400

0,66981

-3,045

375

0,180

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

177

2,6610

0,87146

200

2,7800

0,88630

-1,311

375

0,629

Πίνακας 3.4: Εκπαιδευτικό σύστημα


Φύλο

t- κριτήριο

Άνδρας

Γυναίκα

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Τιμή t

df

sig

Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν

177

2,1186

1,12943

200

2,0600

1,07339

0,517

375

0,235

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες

177

2,6271

0,97523

200

2,7100

0,90554

-0,855

375

0,110

Τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες των μαθητών

177

2,8701

0,91083

200

3,1700

0,80893

-3,386

375

0,126

Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση στους μαθητές

177

2,1130

0,90998

200

2,0650

0,90269

0,513

375

0,628

Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους ίδιους τους καθηγητές και όχι να επιβάλλονται από το κράτος

177

2,9661

0,98799

200

3,0300

0,94529

-0,641

375

0,414

Πίνακας 3.5: Κατάρτιση και μέτρα


Φύλο

t- κριτήριο

Άνδρας

Γυναίκα

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Τιμή t

df

Sig.

Θεωρώ ότι έχω λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτώ/ έχω φοιτήσει

177

2,4633

0,97704

200

2,5250

0,98193

-0,611

375

0,951

Η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση (ΠΕΚ κλπ) είναι ικανοποιητική.

177

2,3616

1,00809

200

2,1300

0,89841

2,359

375

0,019

Είμαι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

177

2,2147

1,21038

200

2,0200

1,17324

1,584

375

0,258

Είμαι υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

177

3,0678

1,04225

200

2,9950

0,96937

0,702

375

0,056

Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού.

177

3,4068

0,95558

200

3,5700

0,75362

-1,851

375

0,001

Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων.

177

3,0452

0,99897

200

2,7800

1,01328

2,553

375

0,301

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς

177

3,0847

1,07590

200

3,4000

0,86239

-3,154

375

0,019

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την 'ζωντανή' διδασκαλία

177

1,9944

0,91389

200

1,7950

0,86992

2,168

375

0,342

Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

177

2,1412

0,88378

200

2,0700

0,93782

0,756

375

0,671

Η κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τις ανάγκες των νέων

177

1,9831

0,93222

200

2,1350

0,99586

-1,523

375

0,019

Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τις κοινωνικές ανισότητες

177

2,3107

0,92291

200

2,3150

0,93281

-0,045

375

0,696

Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

177

2,3277

1,12056

200

2,4250

1,08641

-0,855

375

0,536

Είμαι υπέρ της διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

177

2,4407

1,06501

200

2,4950

1,16048

-0,471

375

0,036

Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

177

2,6271

1,06438

200

2,6650

0,97340

-0,361

375

0,040

Η εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό.

177

2,9661

0,92870

200

3,2450

0,79885

-3,134

375

0,246

Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση της φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν).

177

2,6667

1,08537

200

2,7200

1,04261

-0,486

375

0,446

Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό.

177

3,4294

0,85735

200

3,7450

0,60148

-4,174

375

0,000

Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

177

2,1695

1,01387

200

2,2100

1,08248

-0,374

375

0,238

Πίνακας 4: Ανάλυση One way anova

Πίνακας 4.1α.: Καλός και κακός εκαπιδευτικός


0-11 χρόνια

12-23 χρόνια

24 και άνω χρόνια

Σύνολο

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

203

2,2611

0,87076

93

2,7097

0,81535

67

2,5970

0,75998

363

2,4380

0,85939

Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται συνήθως από μονογονεικές οικογένειες

203

2,0296

0,90056

93

1,9677

0,85277

67

2,0299

0,77792

363

2,0138

0,86512

Οι 'κακοί' μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

203

2,0690

0,85317

93

1,9892

0,89071

67

2,1045

0,78111

363

2,0551

0,84895

Οι 'καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

203

2,7488

0,92326

93

2,8172

0,75103

67

3,0000

0,73855

363

2,8127

0,85279


F-κριτήριο

df

F

Sig.

Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου

2

10,633

0,000

Οι 'κακοί' μαθητές προέρχονται συνήθως από μονογονεικές οικογένειες

2

0,176

0,839

Οι 'κακοί' μαθητές δεν έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές

2

0,419

0,658

Οι 'καλοί μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν στη ζωή τους

2

2,202

0,112

Πίνακας 4.1β: Καλός και κακός μαθητής

Πίνακας 4.2.α: Σχολική αποτυχία ή επιτυχία


0-11 χρόνια

12-23 χρόνια

24 και άνω χρόνια

Σύνολο

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

203

2,7586

0,77451

93

2,6559

0,74447

67

2,8060

0,78313

363

2,7410

0,76826

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

203

2,3695

0,85391

93

2,1290

0,78333

67

2,4328

0,87428

363

2,3196

0,84574

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στις παράλογες απαιτήσεις των γονέων

203

2,2512

0,95489

93

2,1505

0,89620

67

2,2687

1,06717

363

2,2287

0,96058

Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

203

2,6502

0,89600

93

2,7097

0,93925

67

2,7612

0,76057

363

2,6860

0,88292

Η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

203

3,1921

0,83104

93

3,1828

0,65849

67

2,9701

0,88712

363

3,1488

0,80394

Πίνακας 4.2. β: Σχολική αποτυχία ή επιτυχία


F-κριτήριο

df

F

Sig.

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος

2

0,863

0,423

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των διδασκόντων

2

3,357

0,036

Η σχολική αποτυχία οφείλεται στις παράλογες απαιτήσεις των γονέων

2

0,420

0,657

Η σχολική αποτυχία μπορεί να αποδοθεί στην προσωπικότητα του μαθητή

2

0,441

0,643

Η σχολική επίδοση σήμερα δεν αντανακλά τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

2

2,044

0,131

Πίνακας 4.3α: Διδάσκοντες


0-11 χρόνια

12-23 χρόνια

24 και άνω χρόνια

Σύνολο

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Οι διδάσκοντες σπανίως μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις πραγματικές δυνατότητες ενός μαθητή

203

2,4138

0,91533

93

2,1613

0,91236

67

1,9104

0,82996

363

2,2562

0,91816

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

203

3,3005

0,71984

93

3,4194

0,75646

67

3,2985

0,79801

363

3,3306

0,74391

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

203

2,7488

0,86799

93

2,6882

0,89659

67

2,7164

0,88431

363

2,7273

0,87633


F-κριτήριο

df

F

Sig.

Οι διδάσκοντες σπανίως μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις πραγματικές δυνατότητες ενός μαθητή

2

8,583

0,000

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στην συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

2

0,890

0,412

Οι διδάσκοντες πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών

2

0,158

0,854

Πίνακας 4.3.β: Διδάσκοντες

Πίνακας 4.4α: Εκπαιδευτικό σύστημα


0-11 χρόνια

12-23 χρόνια

24 και άνω χρόνια

Σύνολο

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν

203

2,1379

1,06738

93

2,0860

1,21276

67

1,9254

1,03446

363

2,0854

1,10042

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες

203

2,7389

0,92051

93

2,4946

0,99590

67

2,7910

0,86230

363

2,6860

0,93460

Τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες των μαθητών

203

2,9606

0,90566

93

3,0538

0,82575

67

3,1343

0,79574

363

3,0165

0,86666

Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση στους μαθητές

203

2,0296

0,91149

93

2,1183

0,77809

67

2,2985

1,01526

363

2,1019

0,90308

Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους ίδιους τους καθηγητές και όχι να επιβάλλονται από το κράτος

203

2,97040

0,95395

93

3,1935

0,99190

67

2,8657

0,95180

363

3,0083

0,96768


F-κριτήριο

df

F

Sig.

Τα δημόσια σχολεία υπολείπονται των ιδιωτικών όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν

2

0,939

0,392

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες

2

2,724

0,067

Τα μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά συστήματα αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες των μαθητών

2

1,128

0,325

Τα δασκαλοκεντρικά συστήματα μετέδιδαν καλύτερα τη γνώση στους μαθητές

2

2,270

0,105

Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να κατασκευάζονται από τους ίδιους τους καθηγητές και όχι να επιβάλλονται από το κράτος

2

2,610

0,075

Πίνακας 4.4.β: Εκπαιδευτικό σύστημα


Πίνακας 4.5.α: Κατάρτιση και μέτρα


0-11 χρόνια

12-23 χρόνια

24 και άνω χρόνια

Σύνολο

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Θεωρώ ότι έχω λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτώ/ έχω φοιτήσει

203

2,4236

0,97383

93

2,6667

0,95932

67

2,5821

0,95583

363

2,5152

0,97009

Η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση (ΠΕΚ κλπ) είναι ικανοποιητική.

203

2,1034

0,90332

93

2,4946

0,92811

67

2,3731

1,04208

363

2,2534

0,94997

Είμαι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

203

2,1675

1,22738

93

1,8495

1,14157

67

2,3731

1,16562

363

2,1240

1,20476

Είμαι υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

203

2,9310

1,09688

93

3,0645

0,93025

67

3,1940

0,83917

363

3,0138

1,01499

Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού

203

3,4236

0,88319

93

3,5914

0,81075

67

3,5373

0,84079

363

3,4876

0,85833

Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων

203

2,7685

1,02956

93

3,0323

0,98303

67

3,0299

0,98427

363

2,8843

1,01527

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς

203

3,1773

1,04743

93

3,3871

0,93288

67

3,2687

0,86308

363

3,2479

0,98845

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την 'ζωντανή' διδασκαλία

203

1,8768

0,88419

93

1,9677

0,93775

67

1,8209

0,85148

363

1,8898

0,89132

Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

203

2,0345

0,90313

93

2,2796

0,90127

67

2,1194

0,94584

363

2,1129

0,91393

Η κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τις ανάγκες των νέων

203

2,1429

0,97711

93

2,1828

1,02094

67

1,8060

0,82092

363

2,0909

0,96914

Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τις κοινωνικές ανισότητες

203

2,2463

0,95877

93

2,2688

0,83588

67

2,5373

0,91002

363

2,3058

0,92399

Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

203

2,2266

1,04260

93

2,3333

1,16408

67

2,8358

1,05309

363

2,3664

1,09780

Είμαι υπέρ της διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

203

2,7094

1,04799

93

2,1613

1,12569

67

2,3134

1,15744

363

2,4959

1,11338

Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

203

2,7241

0,97125

93

2,5699

1,07741

67

2,4478

1,01926

363

2,6336

1,01136

Η εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό

203

2,9557

0,89166

93

3,3011

0,85700

67

3,2537

0,80422

363

3,0992

0,88015

Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση της φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

203

2,5517

1,03934

93

2,7957

1,07904

67

2,8507

1,06250

363

2,6694

1,05946

Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό.

203

3,5468

0,75879

93

3,7742

0,59214

67

3,4627

0,85862

363

3,5895

0,74671

Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

203

2,1970

1,05333

93

2,1398

1,00641

67

2,4179

1,08919

363

2,2231

1,04976

Πίνακας 4.5.β: Κατάρτιση και μέτρα


F-κριτήριο

df

F

Sig.

Θεωρώ ότι έχω λάβει επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση στη σχολή στην οποία φοιτώ/ έχω φοιτήσει

2

2,212

0,111

Η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αποφοίτηση (ΠΕΚ κλπ) είναι ικανοποιητική.

2

6,235

0,002

Είμαι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών

2

4,046

0,018

Είμαι υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

2

1,856

0,158

Θα ήμουν σύμφωνος με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εάν τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνταν για συμβουλευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς κι όχι για προαγωγές ή μείωση μισθού

2

1,359

0,258

Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής Παιδείας με κοινό σύστημα βαθμολογίας, κανόνων και ισοτιμίας τίτλων

2

3,031

0,050

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς

2

1,458

0,234

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την 'ζωντανή' διδασκαλία

2

0,576

0,563

Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική

2

2,312

0,101

Η κλασσικές σπουδές δεν έχουν πια σχέση με τις ανάγκες των νέων

2

3,658

0,027

Η εκπαίδευση δεν μπορεί πια να γεφυρώσει τις κοινωνικές ανισότητες

2

2,622

0,074

Προτιμώ μια ποιοτική εκπαίδευση με δίδακτρα παρά μια δωρεάν μη ποιοτική εκπαίδευση

2

8,121

0,000

Είμαι υπέρ της διδασκαλίας πολλών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

2

9,232

0,000

Η ελληνική εκπαίδευση υστερεί των αντιστοίχων ευρωπαϊκών

2

2,142

0,119

Η εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι επιβεβλημένη ακόμα κι αν αυτό αυξήσει το κόστος στο δημόσιο προϋπολογισμό

2

6,361

0,002

Θα ήμουν διατεθειμένος να υποστώ αύξηση της φορολογίας, ώστε τα έξοδα για την παιδεία να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

2

2,925

0,055

Είναι απαραίτητη η οργάνωση συμβουλευτικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για ψυχολογική στήριξή και επαγγελματικό προσανατολισμό.

2

4,217

0,015

Η δια βίου εκπαίδευση των πολιτών είναι ανέφικτη

2

1,513

0,222


Δεν υπάρχουν σχόλια: