Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι»

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΟΡΑΜΑ, πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με Κωδικό 7172-05, διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο

« Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι» και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:

• Δρ. Παπάνης Ευστράτιος

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:

• Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής

•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια:

• 360 ώρες/3 μήνες (Απρίλιος 2013 ως Ιούνιος 2013)

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας (V-learning). Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.

Στόχος του προγράμματος:

• Παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτές θα μπορούν με επάρκεια να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν προγράμματα, να χρησιμοποιούν ενεργητικές μεθόδους μάθησης, να ενισχύουν το διάλογο και την κριτική σκέψη, να συντονίζουν δημιουργικά την εκπαιδευόμενη ομάδα.

Περιεχόμενο του προγράμματος:

• Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:

1η ενότητα: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων – Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων

2η ενότητα: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

3η ενότητα: Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων

4η ενότητα: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

Κάθε ενότητα έχει διάρκεια 90 ώρες.

Επιλογή καταρτιζομένων:

• Βιογραφικό σημείωμα
• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Συγγραφείς διδακτικού Υλικού:
• Μέλη ΔΕΠ
• Διδάκτορες

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης:

• Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη

Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι». Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που θα λάβετε θα σας χρησιμεύσει προκειμένου να ανανεώσετε την πιστοποίησή σας στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (άρθρο 6, παρ.1, Υ.Α 2844/2012) και θα σας δίνει μόρια σε διδασκαλίες σε Φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, Κ.Ε.Κ, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κ.λ.π

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 780 ευρώ.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

1ος τρόπος Πριν την έναρξη του προγράμματος όλο το ποσό με έκπτωση 10%
2ος τρόπος Προκαταβολή 280 € πριν την έναρξη του προγράμματος
1η Δόση 250 € μετά την 3η εβδομάδα μαθημάτων
2η Δόση 250 € μετά την 6η εβδομάδα μαθημάτων
Εκπτώσεις:

• 20% σε ανέργους, με την προσκόμιση έγκυρου δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ
Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

• Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.kekorama.gr
• Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
• Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Έγκυρο δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)
• Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής

Περίοδος αιτήσεων:

• Από Δευτέρα 25/02/2013 έως και Παρασκευή 29/03/2013


Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

• Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στις Διευθύνσεις:
Διεύθυνση 1η: ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, Μακεδονομάχων & Ιωαννίδη 1, 50300, Σιάτιστα

Διεύθυνση 2η: ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, Κασομούλη 12, 3ος όροφος, 50100, Κοζάνη

Καταβολή Διδάκτρων :
• Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
• Αριθμός Λογαριασμού: 472/44012044
• Κωδικός έργου : ΕΕΕ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων:

• Προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης και επιστροφής διδάκτρων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί)


ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Πριν την έναρξη των μαθημάτων 0%
1η εβδομάδα μαθημάτων 30%
2η εβδομάδα μαθημάτων 40 %
3η εβδομάδα μαθημάτων 60%
4η εβδομάδα μαθημάτων 80%

Μετά την 4η εβδομάδα μαθημάτων 100%

Πληροφορίες:
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΗΛ. 2465022801, 2461022229, 2461040033
e-mail: info@kekorama.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: