Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Δασκάλων και Καθηγητών


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

« ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ για ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική αγωγή, με έμφαση στην καινοτομία και στη σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη »

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΟΡΑΜΑ, πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με Κωδικό 7172-05, αναπτύσσοντας  συνεργασία με έγκυρους και έγκριτους επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίου και θέτοντας πολύ υψηλά κριτήρια αξιολόγησης, προτίθεται να συνδράμει στην περεταίρω επιμόρφωση και εμπειρική επάρκεια των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο  της διδακτικής μεθοδολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής όλων των ειδικοτήτων, γύρω από θέματα και πτυχές τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Το Κ.Ε.Κ ΟΡΑΜΑ διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική αγωγή, με έμφαση στην καινοτομία και στη σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη » και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:

• Δρ. Παπάνης Ευστράτιος


Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:


Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Διάρκεια:

• 300 ώρες/2 μήνες (21 Μαΐου 2013 ως 21 Ιουλίου 2013)


Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδραστικής πλατφόρμας (V-learning). Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.
Τα μαθήματα θα πλαισιωθούν από τις πιο σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις, με εικονικά σχέδια μαθημάτων και παιδαγωγικών παρεμβάσεων, δια μέσου του εικονικού portfolio και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Ως τελική εργασία, οι εκπαιδευόμενοι θα σχεδιάσουν το τελικό σχέδιο καινοτόμου μαθήματος (project), το οποίο κατά την εκπόνησή του θα υποστηριχθεί από ειδική επιστημονική ομάδα.
Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρία, καθημερινές ασκήσεις πάνω σε σχέδια μαθήματος. παροχή ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και εκπόνηση τελικής εργασίας.


Στόχος του προγράμματος:

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της εκπαιδευτικής και διδακτικής καινοτομίας με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο, που σήμερα όσο ποτέ κατά το παρελθόν, αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην ποιοτικά απαιτούμενη παρεχόμενη εκπαίδευση σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια.
Η ψυχοπαιδαγωγική επιστήμη καθώς και η διδακτική τεχνική, όπως είναι γνωστό, αποτελούν τους πρώτιστους και βασικούς κορμούς της εκπαιδευτικής επάρκειας - στην γενική, την ειδική και την διαπολιτισμική εκπαίδευση-  για όλους τους επαγγελματίες του χώρου αλλά και για όλους εκείνους που είτε ως γονείς είτε ως κοινωνικά πρόσωπα επιθυμούν να πλουτίσουν τη ψυχοπαιδαγωγική γνώση και την τεχνικής τους για τη διαχείριση μαθητικού πληθυσμού μέσα σε ένα σύγχρονο, ελκυστικό και δελεαστικό πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης.

Περιεχόμενο του προγράμματος:

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:
Α1. Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικών (75 ώρες)
Α1.1 Εκπαιδευτικό περιβάλλον
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
Οργάνωση της σχολικής τάξης.
Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας
Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών.
 Στόχοι και περιεχόμενο.
Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
Α1.2. Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.
Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.
Εμπέδωση  της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.
Α.1.3. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια :
Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της.
Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                        
Επαγγελματική ανάπτυξη.

Α2 Ψυχοπαιδαγωγική Γενικής κατεύθυνσης (75 ώρες)
1. Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές εφαρμογές. Στάδια κοινωνικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, γλωσσικής, γνωστικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.
2. Κοινωνική αλληλεπίδραση, ο καθορισμός του εαυτού και το σχολείο (Γονείς, παρέες συνομηλίκων, κοινωνικά πρότυπα, εκπαιδευτικός, κοινωνική και εκπαιδευτική κουλτούρα. Δημιουργικότητα και μάθηση. Η έννοια της ενίσχυσης.
3. Η Αξιολόγηση από την πλευρά του μαθητή, του εκπαιδευτικού και των γονέων. Η διαμόρφωση της κριτικής ωριμότητας.
4. Η κοινωνία της τάξης και τα προβλήματα εκπαιδευτικών και μαθητών. Συμπεριφορά και προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Ο ρόλος και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού.  Η πειθαρχία στην τάξη. Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός.
5. Το σχολείο ως πολυδύναμη κοινωνία. Εκπαιδευτική και ψυχοπαιδαγωγική διαχείριση   της ποικιλομορφίας. Μαθητές από διαφορετικό ή επιβαρυμένο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικογενειακό περιβάλλον.
6. Ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή στα κλασικά σχολεία. Οι ειδικές παρεμβάσεις σε κλασικό σχολείο και κλασική τάξη.
7.Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Η οργάνωση της τάξης και το σχολικό κλίμα.
8. Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
9. Σύγχρονες εκπαιδευτικές καινοτομίες στο σύγχρονο σχολείο με αναμορφωμένο πρόγραμμα.(portfolio, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και μέσα, ευέλικτη ζώνη κ.α.)
Α2. Ψυχοπαιδαγωγική Ειδικής κατεύθυνσης. (75 ώρες)
1. Γενικές αρχές και στόχοι της ειδικής αγωγής. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας.
2.Δομές εκπαίδευσης: ειδικό σχολείο, ειδική τάξη/τμήματα ένταξης.
3. Η οικογενειακή, η κοινωνική, η ψυχολογική και η εκπαιδευτική διάσταση της αναπηρίας.
3.Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ειδική αγωγή.
4.Εργασιακό πλαίσιο και ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού.
5. Θέματα συνεργασίας ειδικού και γενικού παιδαγωγού.
6.Στόχοι και βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία της ένταξης. Βασικές δομικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την προώθηση εκπαιδευτικών πρακτικών ένταξης.
7. Ένταξη και αναλυτικά προγράμματα.
8. Η ειδική αγωγή και η ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης.
9. Ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και προγράμματα ειδικής αγωγής στο κλασικό και το ειδικό σχολείο.
10. Ανάπτυξη πλάνων μαθήματος ανά κατηγορία ειδικών αναγκών, αναπηρίας ή διαταραχής.
Β1. Γενική διδακτική (75ώρες)
1. Η γενική διδακτική ως αυτοτελής επιστήμη και τεχνική. Βασικές αρχές της διδακτικής. Μοντέλα και μέθοδοι σύγχρονης διδακτικής. Μάθηση και διδασκαλία. Σκοποί, αρχές και γενικοί στόχοι της διδασκαλίας. Εποπτικά μέσα και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Η διαδραστικότητα στη διδασκαλία.
2. Η διαθεματική και η εξειδικευμένη διδακτική μεθοδολογία. Οι θεωρίες μάθησης και η καθημερινή διδακτική ανάπτυξη
3. Ομάδες εργασίας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία και μαθησιακές δυσκολίες.
4. Ανάπτυξη πλάνου μαθήματος και ο ρόλος της καινοτομίας.
5. Ανάπτυξη διαθεματικού και ενιαίου project.
5. Η διδασκαλία σε άτομα με προβλήματα μάθησης και αισθητηριακές αναπηρίες.
6. Το ολοήμερο σχολείο και η ευέλικτη ζώνη.
7. Τα τμήματα ένταξης, υποδοχής και τα ολοήμερα τμήματα.
8.Το ενιαίο διαθεματικό πλαίσιο σπουδών.
Β2. Ειδική διδακτική για άτομα με αναπηρίες. (75 ώρες)
1. Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία
2. Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό
3. Εκπαίδευση παιδιών με κινητική αναπηρία
4. Εκπαίδευση παιδιών με κώφωση
5. Εκπαίδευση παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης και τύφλωση
6. Εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
7. Εκπαίδευση παιδιών με γραφοσυμβολικά προβλήματα
8. Διδακτική της ένταξης
9. Οι διδακτικές διαστάσεις της ειδικής εκπαίδευσης σε γενικό πεδίο.
10.Διδακτική μεθοδολογία, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Επιλογή καταρτιζομένων:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Συγγραφείς διδακτικού Υλικού:

• Μέλη ΔΕΠ
• ΔιδάκτορεςΠιστοποιητικό Επιμόρφωσης:
• Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική αγωγή, με έμφαση στην καινοτομία και στη σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη ».

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 580 ευρώ.
Για μέλη της Ακαδημίας των Πολιτών και φοιτητές 480 ευρώ

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:


Εκπτώσεις:


• 20% για τα μέλη της Ακαδημίας Πολιτών


Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

• Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  www.kekorama.gr
• Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
• Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Έγκυρο δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)
• Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής


Περίοδος αιτήσεων:

• Από Δευτέρα 22/04/2013 έως και Δευτέρα 20/05/2013


Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

• Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στις Διευθύνσεις:

Διεύθυνση 1η: ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, Μακεδονομάχων & Ιωαννίδη 1, 50300, Σιάτιστα

Διεύθυνση 2η: ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, Κασομούλη 12, 3ος όροφος, 50100, Κοζάνη

ή

• Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: info@kekorama.gr


Καταβολή Διδάκτρων :

• Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
• Αριθμός Λογαριασμού: 472/44012044
• Κωδικός έργου : ΑΞ 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων:

• Προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης και επιστροφής διδάκτρων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί)
Πληροφορίες:
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΗΛ. 2461022229, 2461040033, 2465022801
e-mail: info@kekorama.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: